Regulamin Karnetów

Pojęcia

 • Pracownia Urody – ul. J. Conrada 8 lok. 01-922 Warszawa, NIP: 7621150791
 • Nabywca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nabywa Karnet od Pracowni Urody w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
 • Usługa – zabieg na twarz i/lub ciało i/lub włosy oferowany w Pracowni.
 • Karnet – seria wybranego zabiegu wykonywanego w odstępach czasowych, rekomendowanych przez pracownika Pracowni Urody, wystawiona imiennie na Nabywcę.

 

I. Warunki ogólne

 1. Pracownia Urody zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karnetu i do przyjmowania go do realizacji w Pracowni Urody.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Pracowni Urody środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Karnetu.
 3. Karnet może być zrealizowany w Pracowni Urody na wykonanie Usługi dostępnej w Pracowni Urody.
 4. Karnet nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).
 5. Pracownia Urody nie ponosi odpowiedzialności za Karnet, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 6. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Pracowni Urody z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karnetu.
 7. Nabywcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Instytutu z tytułu nie wykorzystanej Usługi w czasie ważności Karnetu.
 8. Nabyty Karnet nie podlega zwrotowi
 9. Pracownia Urody ma prawo odmówić wykonania Usługi/ sprzedaży Karnetu na Usługę, jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne
 10. Karnet jest ważny przez okres wskazany na Karnecie.

 

II. Zasady sprzedaży i realizacji Karnetu

 1. Nabywca wybiera Usługę w Pracowni Urody
 2. Nabywca i/lub inna osoba korzystająca z zabiegu winien poinformować pracownika Pracowni Urody o ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych uniemożliwiających wykonanie Usługi.
 3. Karnet musi posiadać następujące dane:
  1. Imię i nazwisko Nabywcy
  2. Ilość zabiegów, za które zapłacił Nabywca
  3. Nazwa zabiegu, na który obowiązuje Karnet
  4. Cena Karnetu po uwzględnieniu rabatów obowiązujących
  5. Data wystawienia Karnetu
  6. Data ważności - Karnet jest ważny od 3 do 6 miesięcy od daty wystawienia, w zależności od wykupionych zabiegów
  7. Podpis pracownika Pracowni Urody, który wystawił Karnet
 4. Przed realizacją Usługi Nabywca przedstawia w recepcji Pracowni Urody Karnet.
 5. Realizacja Usługi może być wykonania jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu na usługę w recepcji Pracowni Urody.
 6. Każdorazowe skorzystanie z Usługi będzie odnotowane na Karnecie i potwierdzone datą realizacji usługi, podpisem pracownika Pracowni Urody.
 7. Zapisów na Karnecie dokonuje wyłącznie uprawniony pracownik Pracowni Urody.
 8. Pracownia Urody ma prawo odmówić zrealizowania Karnetu gdy:
  1. Upłynął termin ważności Karnetu.
  2. Uszkodzenia Karnetu uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Karnecie
  3. Zapisów na Karnecie dokonała osoba do tego nieuprawniona

 

III. Rozliczenia i reklamacje Karnetów

 1. Nabywca w chwili zakupu Karnetu, otrzymuje od Pracowni Urody paragon fiskalny potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną Karnetu. Paragon fiskalny jest integralną częścią Karnetu
 2. Po realizacji Usługi w Pracowni Urody, Użytkownik otrzymuje wpis w Karnecie potwierdzający wizytę
 3. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Usługi przy użyciu Karnetu będą rozpatrywane przez Pracownię Urody po złożeniu pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 4. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Pracowni Urody, w godzinach jego otwarcia.
 5. Pracownia Urody nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy bądź zaburzenia związane z Usługą, powstałe z winy Użytkownika bądź też w wyniku zatajenia przez niego istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych
 6. Podstawą uznania reklamacji Usługi jest paragon fiskalny wydany za wykonaną Usługę i dołączony do Karnetu.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca i/lub inna osoba korzystająca z zabiegu wraz z otrzymaniem Karnetu oświadcza,że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Nabywca i/lub inna osoba korzystająca z zabiegu poprzez realizacje Karnetu potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Karnet nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 4. Wydanie Karnetu stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem Usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.pracownia-urody.com.pl, oraz na recepcji Pracowni Urody. Pracownia Urody ma obowiązek pokazania i zapoznania Użytkownika z Regulaminem, na każde jego żądanie.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Pracownię Urody, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu